• l
  • ۰۲۱–٨٣٣٣٣
مشتری گرامی،
شرکت آسان پرداخت در راستای گسترش خدمات پرداخت های الکترونیکی و همچنین تسهیل در فرآیند رفع مغایرت تراکنشهای ناموفق ،اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی درخصوص پیگیری تراکنشهای مزبور نموده است.
تراکنشهای ناموفق : به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که از طریق یکی از بسترهای الکترونیکی مثل دستگاه کارت خوان ، کد #733*،درگاه پرداخت اینترنتی و موبایل اپلیکیشن انجام شده و علی رغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر دریافت نشده است .
به منظور استفاده بهینه از امکانات این سامانه خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید:
- تراکنشها می بایستی دستگاه کارت خوان ، کد #733*،درگاه پرداخت اینترنتی و موبایل اپلیکیشن صورت پذیرفته باشند.
- از وقوع تراکنش ناموفق می بایستی حداقل 72 ساعت گذشته باشد.
فرم اعلام مغایرت